Høringssvar

Høringssvar

Bilag 2: Hvidbog – behandling af høringssvar Debatoplæg til Plan- og Agenda 21-strategi 2011      

  1. Frederikssund Klimaforening v/ Ida Nielsen

11a. Forslag om at kommunen får lavet en klimaplan, der forholder sig til boliger, virksomheder, transport og energiforsyning.

11b. Forslag om at der oprettes et klimasekretariat, der planlægger og igangsætter CO2-reducerende aktiviteter.

11c. Forslag om at der oprettes et klimaråd med repræsentanter fra erhverv, forsyninger, foreninger mv.

11d. Forslag om at der udarbejdes en plan for borgerinddragelse.

11e. I forbindelse med planlægningen af Vinge skal det præciseres, hvordan bæredygtighed skal forstås. Forslag: +energibyggeri.

11f. Side 20: der skal tilføjes geotermi.

 

11a. Plan- og Agenda 21-strategi 2011 er et skridt på vejen mod en koordineret klimaindsats. I strategien defineres de helt overordnede mål, som vil blive konkretiseret i kommuneplanen. Kommunens mål for en bæredygtig udvikling fokuserer især på transport (fremme af cyklisme og kollektiv transport), fremme af vedvarende energi og energioptimering. Desuden beskriver strategien, at mulighederne for bæredygtig/grøn bolig- og erhvervsudvikling samt klimatilpasning skal undersøges nærmere i kommuneplanlægningen. Der er i budget 2012 ikke sikret penge til de foreslåede initiativer klimasekretariat, klimaråd, klimaplan og borgerinddragelsesplan. Der er ikke planer om at igangsætte disse.

11b. Se punkt 11a.

1c. Se punkt 11a.

11d. Se punkt 11a.

11e. Stillingtagen til konkrete tiltag og krav i Vinge, herunder en præcisering af bæredygtighedsbegrebet, vil foregå i forbindelse med planlægningsprocessen for Vinge og ikke i strategien. Forslaget vil indgå som input i planlægningsprocessen for Vinge.

11f. Forslaget om geotermi indarbejdes i strategien.

 

11a. Der foretages ikke ændringer i strategien.

11b. Der foretages ikke ændringer i strategien.

11c. Der foretages ikke ændringer i strategien.

11d. Der foretages ikke ændringer i strategien.

11e. Der foretages ikke ændringer i strategien.

11f. På side 20 tilføjes: ”geotermi”