Hvorfor klimaforening

Hvorfor klimaforening

Verden er under forandring, og udgangspunktet for Frederikssund Klimaforening er en overbevisning om, at vi har et ansvar overfor samfundsudviklingen – og dermed for vore efterkommere.
Den uden sammenligning største trussel er, at klimaet forandres og ændrer de biologiske betingelser for klodens liv. Alle undersøgelser peger i retning af, at fremtiden bringer katastrofer for den menneskelige civilisation. Der er basis for en kolossal omstilling – en omstilling mod bæredygtige samfund.

Frederikssund Klimaforening blev dannet i 2009. Optakten var det forestående klimatopmøde i København. Her var der enorme forventningerne til epokegørende og bindende aftaler. Blandt foreningens stifterne herskede store visioner om, hvordan en sådan forening kunne opfylde behovet for et samlende organ for de mange kræfter, som tilsyneladende var enige om nødvendigheden af en klimadagsorden.
Virkeligheden kom til at tegne et noget andet billede af den folkelige opbakning. Træerne vokser ikke ind i himlen.

Lysten til at indgå i en selvbestaltet organisering var ikke overvældende, og selv om initiativtagerne havde rustet sig med både foreningsstempel og indkøb af kartotekskort, talte de seje pionerer kun et halvt dusin.

På den første generalforsamling blev der formuleret et sæt vedtægter. Formålsparagraffen lød:

– på lokalt plan at arbejde for at begrænse den menneskeskabte globale opvarmning og dens konsekvenser.
– at arbejde for at udbrede kendskabet til og engagementet i en lokal klimapolitik, der er i overensstemmelse med ovennævnte formål.

Der var rigeligt med arbejdsopgaver, og det var tilsyneladende op ad bakke.
Heldigvis fik vi ret hurtigt skabt et fint samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, hvor foreningen lige siden har haft et forbilledligt partnerskab. Det viste sig også, at der var stor folkelig forståelse for selve problematikken – selvom de fleste nok følte, man ikke kunne udrette så meget i en dansk forstadskommune. Overalt hvor vi forsøgte at agitere for alvoren af klimaudfordringerne, blev vi mødt af lige dele anerkendelse og hovedrysten.

Det blev en stor milepæl, da det i tæt parløb med Danmarks Naturfredningssystem lykkedes at få byrådets opbakning til at tilslutte sig Naturfredningsforeningens klimapagt og gøre Frederikssund til klimakommunen. I dag er kommunen gået skridtet videre og har tilsluttet sig den udvidede version: Klimakommune+.
Et stort anlagt arrangement, der gav anerkendelse på de bonede gulve, var, da vi inviterede DONGs netop fyrede direktør, Anders Eldrup, og DR-metrologen Jesper Theilgaard til et offentligt møde. Det var særdeles velbesøgt og til vores udelte glæde deltog adskillige byrådsmedlemmer og medarbejdere ved Frederikssund Erhverv. Det var tydeligt at disse to oplægsholderes ubestridelige kompetencer og autoritet gjorde indtryk og var med til at udviske en sidste rest af tvivl om emnets relevans.

Frederikssund Klimaforening har også blandet sig i den større samfundsdebat og har ved flere lejligheder været i samråd med skiftende ministre. I skifergasdebatten kom Frederikssund Klimaforening til at spille en stor og landsdækkende rolle, hvor vi indgik i samarbejdet med græsrodsbevægelser såvel som flere kommunalbestyrelser i Vendsyssel. Foreningen blev fremhævet af TV2s presseloge for det konstruktive informationsarbejde og vores hæfte om skifergas blev introduceret i Deadline.

Det var også et gevaldigt skulderklap for foreningens virke, da vi i 2016 modtog en testamentarisk gave fra foreningen ”Vedvarende energi Nordsjælland”, som nedlagde sig selv og overdrog deres formue på næsten 100.000 kr til Frederikssund Klimaforening.

Vi har gennem tiderne fundet samarbejdspartnere hos mange klimaorganisationer i Danmark. Senest med gruppen AnsvarligKommune, hvor vi med succes har agiteret for, at Frederikssund Kommune skal afvikle investeringer i fossile energiselskaber. I øjeblikket er vi på landsplan involveret i en hvidbog, om hvordan solcelleteknologien kan indgå i betydelig større omfang i den vedvarende danske energiforsyning. Som sideeffekt har vi taget initiativ til et lokalt samarbejde med 3F og Erhvervsforeningen om at promovere solceller på virksomheder i Frederikssund.

En del af bestyrelsen har brugt nogen tid på at undersøge mulighederne for at skabe et ”Klimatorie” i kommunen. Det er en permanent udstilling af CO2 reducerende tiltag. Da alle kasser pt er hermetisk lukkede, har man valgt at udsætte de videre forløb.

Op til kommunalvalget 2017 spillede foreningen en aktiv rolle. Dels udgav man en indstiksavis, hvor de opstilingsberettigede partier fik stillet spalteplads om partiets energi/klima-politik til rådighed. Dels arrangerede vi et vælgermøde med energi/klima var tema.

Efter valget skabte kollapset af Vinges 1. etape kaos og klimaforeningen tog initiativ til at afholde et borgermøde om forhandlingsprocessen, for at finde ud af hvad der var op og ned. Det blev velbesøgt, men afdækkede også en stor mistillid til det siddende byråd, fordi forløbet havde været fuldstændig ugennemskueligt.

Et stort anlagt projekt ”Vinge Verdenpark”, hvor FNs 17 bæredygtighedsmål indgår, skal løfte et kuldsejlet byudviklingsprojektet tilbage på det bæredygtige spor og sætte en ny standard for global identitet.
Foreningen har uden tvivl virket som katalysator ved mange lokale debatter og skriverier i de lokale aviser og i vores egne udgivelser. Det har aldrig været nemt – og vi har da også publikumsfiaskoer på CV’et. Men der er en lokal forståelse for det arbejde, som foreningen har påtaget sig, og vi er altid blevet mødt med bred anerkendelse og stor imødekommenhed.
Det er også en stor glæde, at vi gennem årene har kunnet udvikle vores gode samarbejde med Gymnasiet og Erhvervsskolen.

Alt i alt er der meget der tyder på, at den gængse opfattelse af klimaudfordringerne har ændret sig fra at være en ubehagelig knast i den almindelige samfundsudvikling, til at blive en faktor, hvor alle konsekvenser for klimaet indtænkes i de dispositioner, der foretages af stat, kommune og det enkelte individ.
Måtte Frederikssund Klimaforening medvirke til at forstærke denne udvikling.