Vedtægter

Vedtægter for foreningen Frederikssund Klimaforening

§ 1 Navn og medlemskreds.
Foreningens navn er Frederikssund Klimaforening. Den er hjemmehørende i Frederikssund Kommune.
Som medlemmer kan optages personer, foreninger, institutioner og virksomheder som tilslutter sig foreningens formålsparagraf.

§ 2 Formål.
Foreningen har følgende formål:

– på lokalt plan at arbejde for at begrænse den menneskeskabte globale opvarmning og dens konsekvenser.

– at arbejde for at udbrede kendskabet til og engagementet i en lokal klimapolitik, der er i overensstemmelse med ovennævnte formål.

§ 3 Bestyrelsen.
Bestyrelsen vælges på den årlige ordinære generalforsamling, der afholdes i marts måned. Bestyrelsen kan bestå af op til 9 medlemmer, dog som minimum en formand og en kasserer. Valgperioden er 2 år, således at formanden vælges i ulige år, mens kassereren vælges i lige år. Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte en eller flere ad hoc grupper til fremme af foreningens formål.
Endvidere vælges 2 suppleanter, en revisor samt en revisorsuppleant for et år af gangen.

§ 4 Forretningsorden.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Der afholdes bestyrelsesmøder så ofte som formanden finder det fornødent, eller hvis mindst en tredjedel af bestyrelsen anmoder om det. Endvidere kan de af bestyrelsen nedsatte ad hoc grupper til enhver tid anmode formanden om at samle bestyrelsen. Bestyrelsen drager omsorg for skriftligt referat fra bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen råder egenhændigt over foreningens midler.
Kassereren kan alene godkende og betale regninger for aktiviteter godkendt af bestyrelsen. Både formand og kasser skal godkende betaling for aktiviteter, som ikke forlods er godkendt af bestyrelsen.

Formanden tegner foreningen overfor private såvel som det offentlige, men kan i specifikke sager overdrage tegningsretten til enkelte medlemmer af bestyrelsen eller en talsmand m/k fra en af de nedsatte ad hoc grupper.
Bestyrelsen skal altid kontaktes i tilfælde af udmeldinger til offentligheden.

Alle medlemmer kan igangsætte en kampagne eller et projekt i foreningens navn såfremt der forudgående er indhentet en godkendelse af bestyrelsen. En godkendelse vil normalt kræve en projektbeskrivelse, en ansvarsfordeling, og en økonomiberegning.

Årsregnskabsåret følger kalenderåret og afsluttes og revideres senest en måned før generalforsamling.

§ 5 Hæftelse
Foreningen hæfter alene med sin formue for foreningens gæld, idet bestyrelsen eller tilsluttede medlemmer ikke hæfter personligt.

§ 6 Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes skriftligt – eller pr e-
mail – med mindst 4 ugers varsel. Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden skal omfatte mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Beretning fra arbejdsgrupper.
4. Regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Målsætninger for det kommende år – herunder kontingentfastsættelse.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, kasserer og suppleanter.
8. Eventuelt.

Et referat underskrevet af dirigent og referent udsendes til medlemmerne eller lægges på foreningens hjemmeside

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning eller når mindst 10 %
af medlemmerne fremsætter ønske herom. Den ekstraordinære generalforsamling indeholdende dagsorden indkaldes med mindst 14 dages varsel og senest 6 uger efter anmodningens fremkomst til bestyrelsesformanden.

§ 8 Afstemninger.
På generalforsamlingen stemmer medlemmerne ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt. Hvert medlem har én stemme. Skriftlig afstemning foretages såfremt blot et medlem kræver det. Alle forslag afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af vedtægtsændringer kræves dog 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. Det er kun medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år, som kan stemme ved generalforsamlingen.

§ 9 Opløsning.
Opløsning af foreningen kan kun ske, når dette fremgår af den udsendte dagsorden og kun, såfremt beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Bestyrelsen drager herefter omsorg for at eventuelle midler overdrages til formål, der ligger
indenfor foreningens formålsparagraf.

Vedtaget på generalforsamling den 27. marts 2017.

Jens Rolfgaard Hanne Døcker
Dirigent Referent