Verdenspark


Verdenspark i Frederikssund                                                    

 

Projekt Vinge Verdenspark med FNs 17 verdensmål

Projektets ide er at skabe en monumentpark for FNs 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling i byudviklingsområdet Vinge, syd for Frederikssund. Parken skal indeholde 17 store sten fra 17 forskellige lokalområder i kommunen, hver med en indgravering af et af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.

Baggrund for Vinge Verdenspark
Byudviklingsprojektet Vinge skal indarbejde de nyeste og mest bæredygtige principper. Men kort før jul opstod problemer. Planerne for 1. etape gik i vasken og kommunen gik glip af langt over 100 mio. kr i manglende indtægter fra salg af byggegrunde. Resultatet blev en højdramatisk sparekur.
Befolkningen var forvirret – og rasende.
Frederikssund Klimaforening frygter, at man nu vil opfatte bæredygtighed som modsætning til økonomisk ansvarlighed og droppe bæredygtighedskravene for at få penge i kassen. Derfor er der et stort behov for at skabe et projekt, der på samme tid kan genforene en splittet kommune og bringe Vingeprojektets ambitiøse målsætning på banen igen – og det er netop formålet med Vinge Verdenspark!

Lokal forankring af Vinge og FNs Verdensmål
Foreningen vil bruge en del af sommeren 2017 til at motivere 17 større og mindre lokalsamfund i kommunen til at bidrage til projektet. De skal i al enkelhed finde den størst mulige sten inden for deres lokalområde. Stenen fragtes herefter til Vinge og får indgraveret et af de 17 verdensmål, inklusive ikon og findested. Projektet vil således flytte en lille del af alle kommunens lokalområder til Vinge. Samtidig bringes de progressive tanker om bæredygtighed ud til debat og diskussion i resten af kommunen.
Ideerne om en grønnere hverdag søges bragt i samklang med de store målsætninger og tilsammen skal det løfte visionen om bæredygtigt byggeri ind i en global virkelighed
17 sten – 17 verdensmål – 17 lokalområder, samlet i ét ”land art monument” i Vinge Verdenspark. 

Projektplan i 2 etaper
Projektet gennemføres i to etaper: Efterhånden som de 17 sten findes, opstilles de med indgraveret tekst og ikon, som en midlertidig installation ved den kommende Vinge S-togsstation. Herved vil beboerne løbende følge processen, mens lokalpressen kan bringe analyser af verdensmålene for hver enkelt sten. For den tilrejsende og for fremtidige investorer skabes et visitkort med globalt perspektiv.
Først når lokalplanen er helt på plads, flyttes stenene til en permanent placering i centrum af Vinge.

Finansiering
Fra samtlige partier i byrådet er der udtrykt politisk vilje til at afsætte og indarbejde et passende areal til Vinge Verdenspark i den kommende lokalplanlægning.

 


Baggrund og idé


I december 2017 brød aftalen om udviklingen af Vinge Centrum sammen, efter et forhandligsforløb, der har været under voldsom kritik. Frederikssund Klimaforening
frygtede at det kunne udarte til en folkestemning, der ville kræve brandudsalg af byggegrunde og en tilsidesættelse af de bæredygtige principper for udviklingen af Vinge. Foreningen tog derfor initiativ til et borgermøde for at diskutere forløbet og fastholde Vinges bæredygtige fremtid. Mødet blev en stor succes og var velbesøgt af både borgere, embedsfolk og politikere.

Det uheldige forløb har skabt intern splittelse i kommunen. Mange har svært ved at se en dybere mening med byggeri af en stor ny by, når det går ud over velfærden for den eksisterende kommune. Som talerør – eller ventil – for utilfredshed, har foreningen en særlig mulighed for at bygge bro.

Vi har i nogen tid arbejdet på at skabe et borgerinddragende monument, der kan samle kommunens borgerne og give medejerskab til de bæredygtige principperne for Vingebyggeri. Men samtidig vil vi fokusere på tidens udfordringer og – ikke mindst – sætte Vinge på danmarkskortet.

Verdenspark i Vinge

Parken vil bestå af 17 store marksten, fundet på forskellige lokaliteter i kommunen. Hver sten indgraveret med et af FNs 17 verdensmål samt navnet på findested i Kommunen.

Projekforløb
I løbet af sommeren 2018 vil projektgruppen rette henvendelse til 17 større og mindre bysamfund i kommunen. Her vil vi foreslå de lokale beboere at finde/udpege en stor sten indenfor deres område. Herefter fragtes den til en udvalgt plads i Vinge. Området får således 17 sten med 17 verdensmål, hentet fra 17 lokalområder i kommunen.

Det skal blive til et visuelt løft af de visioner, der er knyttet til Vinge. Men hvor man før havde fokus på, den enkelte families muligheder for at navigere i en energibesparende virkelighed, skal man med Verdensparken kunne kæde Vinge sammen med en forståelse for den globale situation – og ikke kun som en bekostelig knopskydning i kommunens sydøstlige udkant.


Stedet skal være legested, mødested eller udflugtsmål for alle kommunens borgere og institutioner.

Parken kan indgå som en del af de ”åbne mødesteder”, hvor borgere og foreninger kan byde ind med indhold i planlægningen, som det fremgår af Kultur Idræts og bevægelsesplanen for Vinge.

Indvielsen af Verdensparken i Vinge vil finde sted i 2019.

Formål

Verdensparken i Vinge er et projekt, hvis mål det er:

 • at samle kommunen gennem en fælles indsats for at sætte Vinge på skinner igen.

 • at synliggøre de komplekse udfordringer, som de 17 verdensmål er eksponent for.

 • at give beboerne i Vinge et spændende mødested

 • at brande Vinge som alt andet end en bristet drøm.

 • at være et monument, der skal fastholde borgere og politikere i den fortsatte udvikling af den bæredygtige by.

Mål

At skabelse fokus på bæredygtigt byggeri og promovere de 17 verdensmål som udgangspunkt for de globale udfordringer, vi står over for.

Succeskriterier

 • Øget forståelse for værdien af bæredygtigt byggeri

 • En folkestemning i kommunen, der bakker op om udviklingen af Vinge

 • Øget bosætning.

 • Øget investeringslyst blandt investorer.

 • Øget bevidsthed om FNs verdensmål i Frederikssund Kommune

Målgruppe

Primær målgruppe:

 • Borgere i Frederikssund Kommunes mange lokalsamfund.

 • specielt børn og unge.

Sekundære målgrupper:

 • Potentielle tilflyttere til Vinge med et grønt mindset

 • Entreprenører og investorer i Vinge

 • Skiftende politikere i byrådet, regionsrådet og folketinget.

Milepæle

Sommer 2018

Aftale med 17 lokalsamfund

Efterår 2018

Økonomisk finansiering sikret.

Efterår 2018

Aftale med stenhugger om indgravering og fragt

Forår 2019

Allokering af sted i Vinge, hvor parken kan indgå.

(Dette tidspunkt er afgørende for nedenstående)

Efterår 2019

Indvielse af Verdensparken i Vinge

Organisering af projektet

Projektgruppen i Frederikssund Klimaforening består af:

Susanne Abildgaard Rud

Birthe Larsen

Jens Rolfgaard

Bjørn Tving Stauning

Forventet ressourceforbrug

17 store sten

Projektøkonomi

Fragt, Indgravering: 170.000 kr (se tilbud fra Nordsjællands stenhuggeri)

Plakatopsætning i forbindelse med indsamling. 5.000 kr.

Folder og skriftligt materiale: 5.000 kr.

Annoncering i forbindelse med indsamling 8.000 kr.

Layout: 2.000 kr

Indvielse: 10.000 kr.

Kontor, porto og uforudsete udgifter: 20.000 kr

STENSÆTNING I ALT: 220.000


Herudover:

Landskabsarkitekt og beplantning 150.000 kr

Kommunikation

Budskaber

 • FNs 17 verdensmål er fundament for en global udvikling”

 • Vinge er et grønt, bæredygtigt byudviklingsområde.”

 • Frederikssund Kommune står samlet bag udviklingen af Vinge”

 • Bæredygtigt byggeri er fremtidens byggeri”

Kommunikationstiltag:

 • Samarbejde med lokale og nationale NGO-bevægelser

 • Samarbejde med Lokalavisen, Lokalavisen for Hornsherred, Frederiksborg Amtsavis og Nordsjællands TV

 • Samarbejde med Kommunens kommunikationsafdeling

 • Samarbejde med kommunens skoler og uddannelsesinstitutioner

Risikofaktorer

 • At allokering af placering i Vinge forsinkes.

 • At der ikke kan findes 17 lokalsamfund, som vil støtte op om projektet.

 • At kommunen ikke kan anvise en egnet placering.

 • At projektet ikke får støtte fra eksterne fonde.

Evaluering