Verdenspark

Projektbeskrivelse: Verdenspark i Vinge
Bilag 1
Baggrund og idé
I december 2017 brød aftalen om udviklingen af Vinge Centrum sammen, efter et forhandlingsforløb, der har været under voldsom kritik. Frederikssund Klimaforening frygtede at det kunne udarte til en folkestemning, der ville kræve brandudsalg af byggegrunde og en tilsidesættelse af de bæredygtige principper for udviklingen af Vinge.
Foreningen tog derfor initiativ til et borgermøde for at diskutere forløbet og fastholde Vinges bæredygtige fremtid. Mødet blev en succes og var velbesøgt af både borgere, embedsfolk og politikere.
Det uheldige forløb har skabt intern splittelse i kommunen. Mange har svært ved at se en dybere mening med byggeri af en stor ny by, når det går ud over velfærden for den eksisterende kommune. Som talerør – eller ventil – for utilfredsheden, har foreningen en særlig mulighed for at bygge bro.
Vi har i nogen tid arbejdet på at skabe et borgerinddragende monument, der kan samle kommunens borgerne og give medejerskab til de bæredygtige principper for udviklingen af Vinge. Men samtidig vil vi fokusere på tidens udfordringer og – ikke mindst – sætte Vinge på danmarkskortet.
Verdenspark i Vinge
Parken vil bestå af 17 store marksten, fundet på forskellige lokaliteter i kommunen. Hver sten indgraveret med et af FNs 17 verdensmål samt navnet på findested i Kommunen.
Projekforløb I løbet af sommeren 2018 vil projektgruppen rette henvendelse til 17 større og mindre bysamfund i kommunen. Her vil vi foreslå de lokale beboere at finde/udpege en stor sten i deres område. Herefter fragtes stenen til en udvalgt plads i Vinge. Området får således 17 sten med 17 verdensmål, hentet fra 17 lokalområder i kommunen.
Det skal blive til et visuelt løft af de visioner, der er knyttet til Vinge. Men hvor man før havde fokus på, den enkelte families muligheder for at navigere i en energibesparende virkelighed, skal man med Verdensparken kunne kæde Vinge sammen med en forståelse for den globale situation – og ikke kun som en bekostelig knopskydning i kommunens sydøstlige udkant.
Da lokalplanen ikke er endeligt på plads, vil projektet forløbe over to etaper. I første omgang placeres stenene løbende som en installation ved Vinge S-station. Beboere og forbirejsende kan således følge processen på tæt hold. Samtidig vil den tilrejsendes første møde med Vinge blive en unik installationen, som også er et tidsaktuelt visitkort fra borgerne i kommunen.
Senere flyttes stenene til en permanent placering.
Projektbeskrivelse: Verdenspark i Vinge
2
Når parken er etableret, kan den indgå som en del af de ”åbne mødesteder”, hvor borgere og foreninger kan byde ind med indhold i planlægningen, som det fremgår af Kultur Idræts og bevægelsesplanen for Vinge fra 2016.
Indvielsen af Verdensparken i Vinge vil finde sted i 2019. Formål
Verdensparken i Vinge er et projekt, hvis mål det er:
– at samle kommunen gennem en fælles indsats for at sætte Vinge på skinner igen.
– at synliggøre de udfordringer, som de 17 verdensmål er eksponent for.
– at give beboerne i Vinge et spændende mødested
– at brande Vinge som alt andet end en bristet drøm.
– at være et monument, der skal fastholde borgere og politikere i den fortsatte udvikling af den bæredygtige by.
Mål
At skabe fokus på bæredygtig byudvikling og promovere de 17 verdensmål som udgangspunkt for de globale udfordringer, vi står over for. Succeskriterier
• Øget forståelse for værdien af bæredygtig byudvikling og byggeri
• En folkestemning i kommunen, der bakker op om udviklingen af Vinge ud fra mange former for bæredygtighed.
• Øget bosætning.
• Øget investeringslyst blandt investorer.
• Øget bevidsthed om FNs verdensmål i Frederikssund Kommune Målgruppe
Primær målgruppe:
– Borgere i Frederikssund Kommunes mange lokalsamfund.
– Børn og unge
Sekundære målgrupper:
– Potentielle tilflyttere til Vinge
– Arkitekter, entreprenører og investorer i og udenfor Vinge
– Skiftende politikere i byrådet, regionsrådet og folketinget.
Milepæle
Sommer 2018
Aftale med 17 lokalsamfund
Efterår 2018
Økonomisk finansiering sikret.
Efterår 2018
Aftale med stenhugger om indgravering og fragt.
De første sten placeres som midlertidig installation ved Vinge S-station
Projektbeskrivelse: Verdenspark i Vinge
3
Forår 2019
Alle sten på plads ved Vinge Station
Allokering af sted i Vinge, hvor parken kan indgå.
Efterår 2019/forår 2020
Indvielse af Verdensparken i Vinge Forventet ressourceforbrug
17 store sten
Skiltning ved parken.
Planter og træer Projektøkonomi
Indgravering, fragt og opsætning af sten: 243.000 kr Landskabsarkitekt og beplantning: 150.000 kr
Vinge Verdenspark i alt: 393.000 kr
(se vedlagt budget) Kommunikation
Budskaber
• ”FNs 17 verdensmål er fundament for en global udvikling”
• ”Vinge er et grønt, bæredygtigt byudviklingsområde.”
• ”Frederikssund Kommune står samlet bag udviklingen af Vinge”
• ”Bæredygtigt byggeri er fremtidens byggeri”
Kommunikationstiltag:
• Samarbejde med lokale og nationale NGO-bevægelser
• Samarbejde med Lokalavisen, Lokalavisen for Hornsherred, Frederiksborg Amtsavis og Nordsjællands TV
• Samarbejde med Frederikssund Kommunes pr-afdeling
• Samarbejde med kommunens skoler og uddannelsesinstitutioner
Risikofaktorer
• At allokering af placering i Vinge forsinkes.
• At der ikke kan findes 17 lokalsamfund, som vil støtte op om projektet.
• At kommunen ikke kan anvise en egnet placering.
• At projektet ikke får støtte fra eksterne fonde. Evaluering
Projektet evalueres løbende internt i Klimaforeningens projektgruppe. Når monumentet er opsat vil projektgruppen foretage en kvalitativ evaluering i form af et spørgeskema for at undersøge om projektet er lykkedes i forhold til de opstillede formål. Organisering af projektet
Projektgruppen i Frederikssund Klimaforening består af:
Susanne Abildgaard Rud
Birthe Larsen
Jens Rolfgaard
Bjørn Tving Stauning